حاج آقا مجتهدی – دوستداران آیت الله حق شناس و مجتهدی http://haghshenas110.com آیت الله حق شناس و مجتهدی Sat, 09 Feb 2019 19:00:50 +0000 fa-IR hourly 1 ایت الله مجتهدی اثر یک بی نماز در خانواده خدا برکت رو میبره http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af/ http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af/#respond Fri, 25 Aug 2017 14:26:53 +0000 https://haghshenas110.com/?p=2062 ]]> ]]> http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%a8%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af/feed/ 0 ایت الله مجتهدی 3 گروه اول که وارد جهنم و بهشت میشوند http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-3-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d9%88/ http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-3-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d9%88/#respond Wed, 02 Aug 2017 11:24:30 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1899 ]]> ]]> http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-3-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%a9%d9%87-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d9%88/feed/ 0 موعظه ایت الله مجتهدی به جوان تو حرم امام زاده قاسم تهران http://haghshenas110.com/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%b8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7/ http://haghshenas110.com/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%b8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7/#respond Wed, 19 Jul 2017 10:42:23 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1857 ده]]>

ده

]]>
http://haghshenas110.com/%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%b8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7/feed/ 0
ایت الله مجتهدی ره کسانی که پریشان و مشکلات زیاد دارن گوش بده http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9/ http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9/#respond Sun, 16 Jul 2017 12:56:21 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1851 ]]> ]]> http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b4%da%a9/feed/ 0 صوتی ایت الله مجتهدی ما خسته از گناهیم نه کار http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%86/ http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%86/#respond Tue, 11 Jul 2017 13:49:12 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1816 ]]> ]]> http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%86/feed/ 0 صوتی ایت الله مجتهدی http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c/ http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c/#respond Fri, 07 Jul 2017 17:03:00 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1787 ]]> ]]> http://haghshenas110.com/%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c/feed/ 0 درس اخلاق ایت الله مجتهدی فقر http://haghshenas110.com/1380-2/ http://haghshenas110.com/1380-2/#respond Thu, 01 Jun 2017 16:46:35 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1380 ایت الله مجتهدی ره  بدترینِ مردم، و بدتر از او عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله لِعَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ وَ شَرٌّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. امام صادق به نقل از پدران گرامی شان علیهم […]]]>

ایت الله مجتهدی ره  بدترینِ مردم، و بدتر از او

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله لِعَلِيٍّ علیه السلام قَالَ: يَا عَلِيُّ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ وَ شَرٌّ مِنْهُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ.

امام صادق به نقل از پدران گرامی شان علیهم السلام فرمود: در سفارشی از رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است:
اى على، بدترين مردم كسى است كه آخرت خود را به دنيايش بفروشد. و بدتر از او كسى است كه آخرت خود را به دنياى ديگران بفروشد.

من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص352
وسائل الشيعة، ج‏16، ص56

]]>
http://haghshenas110.com/1380-2/feed/ 0
ایت الله مجتهدی ره درس اخلاق 1 http://haghshenas110.com/%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-1/ Sat, 27 May 2017 17:43:26 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1333 ]]> ]]> درس اخلاق ایت الله مجتهدی جلسه 4 http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-4/ http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-4/#respond Sun, 21 May 2017 12:33:25 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1206 . آیت الله مجتهدی تهرانی(ره): . ?امام‌ علے علیه السلام مےفرمایند: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ما وارد شدند، فاطمه زهرا در کنار دیگ نشسته بود، و من مشغول پاک کردن عدس بودم، پیامبر خدا صلےالله علیه و آله و سلم وقتی دیدند که من در حال کمک کردن […]]]>

.
آیت الله مجتهدی تهرانی(ره):
.
?امام‌ علے علیه السلام مےفرمایند: روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ما وارد شدند، فاطمه زهرا در کنار دیگ نشسته بود، و من مشغول پاک کردن عدس بودم، پیامبر خدا صلےالله علیه و آله و سلم وقتی دیدند که من در حال کمک کردن به دخترشان هستم، خوشحال شدند فرمودند: یا ابالحسن. عرض کردم: لبیک یا رسول الله.
.
? حضرت فرمودند: به سخنانی که به تو میگویم گوش بده که من هر چه میگویم امر خدایم است. «هیچ مردی در خانه به همسرش کمک نمی کند، مگر اینکه به تعداد هر مویی که در بدنش هست، عبادت یک سال را برای او مےنویسند.»
.
?ببینید ثواب در اطراف شما ریخته، اما شما جمع نمی کنید
.
?پیامبر اکرم صلےالله علیه وآله:
.
«عبادت یک سال کہ در روزهایش روزه گرفته و در شبها‌یش به شب زنده‌داری گذرانده باشد برای او می‌نویسند، خداوند ثواب صابرین را به شخص عطا مےکند»
.
?✨ صابرین چه کسانی هستند؟ صابرین کسانی هستند مثل داوود نبی علیه السلام، یعقوب نبی علیه السلام، عیسی علیه السلام اینها صابر بودند، ثواب آنها هم به این شخص داده مےشود.

]]>
http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-4/feed/ 0
درس اخلاق ایت الله مجتهدی جلسه 3 http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-3/ http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-3/#respond Sun, 21 May 2017 12:28:57 +0000 https://haghshenas110.com/?p=1204 . ?آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) فرمودند: ?اگر حاجت مهمی دارید برای برآورده شدن آن، با حضور قلب، حضرت رضا (ع) را سه مرتبه به حضرت #جوادالائمه (ع) قسم بدهید انشاءالله برآورده میشود. ❤️ ? ❌البته حواسمان باشد که اگر هم برخی اوقات بعضی حاجات ما با وجود توسلات جدّی و رعایت آداب توسلات #برآورده_نشد […]]]>

.
?آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) فرمودند:

?اگر حاجت مهمی دارید برای برآورده شدن آن، با حضور قلب، حضرت رضا (ع) را سه مرتبه به حضرت #جوادالائمه (ع) قسم بدهید انشاءالله برآورده میشود. ❤️
?
❌البته حواسمان باشد که اگر هم برخی اوقات بعضی حاجات ما با وجود توسلات جدّی و رعایت آداب توسلات #برآورده_نشد و ناامید شدیم، بدانیم که:?
.
?1- در روایت آمده «شما مثل مریض و پروردگار بزرگ مثل طبیب است». چون او ما را آفریده و او میداند که چه چیز به صلاح ما و چه چیز به ضرر ماست. پس اگر برخی حاجات ما هم برآورده نشد بدانیم که مصلحت ما نبوده و همین که پروردگار مهربان این حاجت ما را برآورده ننموده بر ما منت گذاشته و بما لطف نموده است. ?
?
?2- بدانیم که همانطور که در روایت آمده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «من و علی دو پدر این امتیم»، اهل بیت (ع) هم مثل پدران ما هستند و بارها دیدیم که پدر عاقل هر چیزی را که فرزندش بخواهد، برای او فراهم نمیکند☝️ چون به خاطر تجربه و علمی که دارد میداند که این خواسته فرزندش برای او مثلا ضرر دارد یا به نفع او نیست و چند سال بعد همان فرزند وقتی بزرگتر شد متوجه میشود که این پدر لطف کرده به او که آن مطلب را برای او فراهم نکرده است. ?
?
?3- برخی اوقات هم امتحان است. خداوند در قرآن می فرماید: «آیا مردم گمان کرده اند که همین که به زبان گفتند ما ایمان آوردیم رها میشوند و امتحان نمیشوند؟!» نه! زهی خیال باطل. یکی از امتحانات خداوند عالم هم این است که حاجات مردم را گاهی نگه میدارد تا ببیند که این فرد چه میکند.? آیا در اعتراض به این که خدا این حاجت او را نداده هرچه میخواهد میکند یا هرچه میخواهد به خدا و یا به خلق خدا میگوید یا نه تحمل میکند و صبر میکند؟! ?
?
?4- برخی اوقات هم به خاطر اعمال بد و گناهان انسان است که روایت دارد که کار انسان به جایی میرسد که خداوند تبارک و تعالی اراده می فرماید که دیگر دعای او را نشنود و می فرماید به عزت و جلال خودم دیگر تو را نمی آمرزم.

]]>
http://haghshenas110.com/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-3/feed/ 0