سایر دسته بندی ها

احادیث و روایات

أنا مدینة العلم و علی بابها

حدیث مدینه العلم نزد شیعه متواتر است و نزد بزرگان اهل سنت از جمله محمد بن جریر طبری، حاکم نیشابوری، خطیب بغدادی و جلال الدین سیوطی، در شمار احادیث حسن و صحیح است.البته گروهی هم در سند این حدیث تردید کرده‌اند که برخی دیگر از اهل سنت با آنان…