کلمات گوهربار پیامبر اکرم (ص)

1.بدانید بیناترین چشم آنست که در راه خیر باز شود. بدانید شنواترین گوش آنست که برای بیداری دل سخن فرا گیرد . بدانید مصرف کردن اموال در راه باطل اسراف و تبذیر است. بدانید قناعت و تسلط بر شهوت بزرگترین پاکدامنی و تقواست.

2.بدانید دنیا منزلی است که جز با زهد و پارسایی نمی توان از آفاتش سالم ماند و هرچه طعمه ی آن شود از آن نجات نیابد.بدانید وجود شما بهایی جز بهشت ندارد مبادا به غیر از آن خود را بفروشید.بدانید تقوا مرکب راهواری است پرهیزگاران بر آن سوار شده و مهارش را به دست گرفته اند و آنان را به مقصد بهشت میرساند.بدانید گناه مرکب چموشی است گنهکاران بر گرده ی آن نشسته اند اگر مهارش گسیخته شود راکب را به پرتگاه دوزخ می افکند.بدانید امروز وقت آمادگی است فردا مسابقه است مسابقه بر سر بهشت است و سرانجام باختگان دوزخ.بدانید تهیدستی بلا است و بدتر از تهیدستی رنجوری جسم است و بدتر از مریضی بیماری قلب است.

3.بدانید مال فراوان از نعمتهای خداست بهتر از مال سلامت بدن است و بهتر از سلامت تقوای قلب است . بدانید هرکه بی اندیشه عاقبت در هر کار پانهد باید منتظر حوادث ناگهانی باشد.بدانید خردمند آن است که با فکری صائب و پیش بینی کامل با کارها روبه رو شود. بدانید کوس رحلت را زده اند و توشه را معرفی کرده اند به اندازه ای که فردا جان خود را حفظ کنید توشه برگیرید.بدانید جهاد بهای بهشت است هرکس برای خویشتن جهاد کند مالک بهشت شود و بالاترین ثواب خدا برای کسی است که خود را بشناسد.

4.بدانید احکام دین در صحت و متانت یکی است راههای دین معتدل است هرکس به راه دین رود غنیمت برد و هرکه توقف کند گمراه و پشیمان شود.بدانید کسی که نمیداند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس به قدر معلومات اوست.بیدار باشید! اینک که زبانها آزاد و بدنها سالم و عضوها در اختیار و جایگاه وسیع و مجال بسیار است و تا مرگ نرسیده عمل کنید.

( نصایح صفحه 21 الی 22 )

رسول اکرم (ص) : وقتی گناهکاران ، سرور مردم شوند و فرو مایگان پست ، روساء مردم باشند و در جامعه به بدکاران احترام شود ، باید در آنجا منتظر بلا و بدبختی بود . الحدیث جلد 2 صفحه 374

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.