درس اخلاق ایت الله حق شناس متنی

✅ خدمت به خلق
عمر شما در اثر خدمت به مردم زیاد می شود.
بودن شما در سیر الی الله، منوط به این است که چقدر به افراد جامعه احسان می کنید و این در راس امور است.
اگر از باب رحمت حق قصد ورود دارید، باید کمی پول خرج کنید و به فقرا و مسکینان و یتیمان کمک کنید.
حقیقت عبودیت سه چیز است که اگر متخلق به آنان بودی، خدای متعال هم تو را از شر شیطان حفظ می نماید:
1. مالی که پروردگار به تو داده از آن خود ندانی و در هر جا که حضرت حق خواسته، مصرف کنی.
2. تدبیر نفس خودت را به خدای متعال بسپاری.
3. انفاق و احسان به خلق خدا نمایی.
هر چه می توانید و در هر لباسی که هستید، احسان به خلق بکنید.
بهترین مردم، نافع ترین آنهاست برای مردم.

[رهنمای سلوک ص 69- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.