درس اخلاق ایت الله حق شناس ره

✅ چرا قلب ما درک نمی کند؟
چرا قلب ما درک نمی کند؟ چون تربیت اخلاقی نداریم، هر چه دلمان می خواهد می گوییم، آقاجان! حساب دل بخواهی است، داداش جون! نه حساب خداخواهی.
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
شما هم از همین راهی که این مومن رفته، بروید، داداش جون! از راه مراقبه، از راه مراقبه که علامه طباطبایی فرمود: اول مراقبه، وسط هم مراقبه، آخر هم مراقبه. مراقبه یعنی اینکه خودم را در حضور و محضر پروردگار ببینم. اگر تو او را نمی بینی، اما او تو را می بیند. “فانه یراک”.

[ز ملک تا ملکوت ج3 ص 63- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.