درس اخلاق ایت الله حقشناس عاقل کیست

✅ عاقل کیست؟
“ان العاقل رضی بالدون من الدنیا مع الحکمه”. اگر مزد من مثلا روزی صد تومان باشد، بنده حاضرم روزی پنجاه تومان یا سی تومان بگیرم، به شرط اینکه به نماز های اول وقتم برسم، به مجالس حکمت و مجالس موعظه برسم. من باید این مطالب حکیمانه را بفهمم، تا قلب من از حجاب خارج بشود، داداش جون!
“العاقل رضی بالدون من الدنیا مع الحکمه”. صد تومان را مصالحه می کنم به سی تومان و هفتاد تومانش را نمی خواهم. از ساعت هشت می آیم تا نزدیک ساعت دوازده و برایت کار می کنم؛ اما ساعت دوازده می روم برای خواندن نماز اول وقت.
“و لم یرض بالدون من الحکمه مع الدنیا”. مومن دنیای بدون حکمت را نمی خواهد. معلوم شد عاقل کیست و غیر عاقل کیست؟
اما اگر کسی صد تومان بگیرد؛ دیگر از نماز اول وقت خبری نیست، جلسه ی اخلاق هم دیگر نیست.
سوال می کند: عاقل کدام است یابن رسول الله؟ حضرت می فرماید: اولی عاقل است. (کسی که دنیای کم را با حکمت انتخاب می کند). بعد حضرت می فرماید: “فلذلک ربحت تجارتهم”. تجارتشان از این جهت سود کرد. این یک موقعیت.

[ز ملک تا ملکوت ج1 ص 147- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.