درس اخلاق ایت الله حقشناس استجابت دعا

✅ اقسام استجابت دعا
اصلا دعای غیر مستجاب نداریم، یا گناهان شما در اثر دعا پاک می شود، یا اینکه در اثر دعا ذخیره ای برای آخرت شما قرار می دهند و یا اینکه حاجتتان را بالفعل می دهند پس دعای غیر مستجاب نداریم. اما دعای مستجاب در نظر ما این است که فقط حاجت ما داده شود!
آن شخص عاقل به شیطان گفت: لعنت خدا بر تو باد! پروردگار نعمت وجود به من داده است. امام صادق فرمود: “الرحمن اسم خاص”. یعنی پروردگار به شما اعطاء وجود کرده است، آن کسی که شما را از کتم عدم به دار وجود آورده است، پروردگار است. “اسم” اینجا به معنی ظهور است، یعنی ظهور نعمت وجود فقط به سبب پروردگار است، نه کس دیگر. “بصفه عامه” یعنی آن نعمت را به همه می دهد، به گر می دهد، به آتش پرست می دهد، به مسیحی می دهد، به مسلمان می دهد.
چنان خان کرم گسترد
که سیمرغ در قاف روزی خورد
“الرحیم اسم عام لصفه خاصه”. پروردگار، هم اعطاء وجود می کند و هم اعطاء کمال وجود.

[ز ملک تا ملکوت ج3 ص 136- دروس اخلاق آیت الله حق شناس]
🌸🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂

نظر خود رابیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.